Top almond producing countries

Top almond producing countries

Which are the top countries to produce almonds? Below is a list of the top countries to produce almonds: United States Spain Iran Morocco Syria Turkey Italy Australia Algeria Tunisia …